Algemene voorwaarden

  1. Wikke Monster Advocaat en Mediator (hierna: “Wikke Monster”) is een eenmanszaak. Alle opdrachten worden geacht te zijn verstrekt aan en aanvaard door de eenmanszaak Wikke Monster.
  2. Wikke Monster zal bij het inschakelen van niet in haar eenmanszaak werkzame derden (zoals notarissen, belastingadviseurs, schade-experts, deskundigen, deurwaarders) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Wikke Monster is echter niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.
  3. Iedere aansprakelijkheid van Wikke Monster is beperkt tot het bedrag dat op basis van de door Wikke Monster afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens deze verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het in de desbetreffende zaak door Wikke Monster in rekening gebrachte honorarium tot een maximum van € 10.000.
  4. Wikke Monster staat voor een persoonlijke en duurzame aanpak. Daarvoor is de medewerking van cliënten noodzakelijk. Als ik u niet kan bereiken via de telefoon, e-mail of post, dan zal ik geen verdere actie meer (kunnen) nemen.
  5. Als advocaat treedt Wikke Monster niet op in zaken die zij in gemoede niet gelooft rechtvaardig te zijn. Dat is de eed die zij heeft afgelegd voor de rechtbank en dat betekent dat zij niet alle zaken aanneemt, of zich soms moet terugtrekken. Wikke Monster helpt u in dat geval te zoeken naar een andere advocaat of professional.
  6. Uw dossier wordt na het einde van een zaak (bijvoorbeeld na een onherroepelijke uitspraak van de rechter, na het einde van een mediation) nog 5 jaar in het digitale archief bewaard. Uw persoonsgegevens (adres, naam, zaakgegevens) worden in een geautomatiseerd systeem verwerkt en verwijderd 5 jaar na beëindiging van de zaak.
  7. Door Wikke Monster ten behoeve van de opdrachtgever betaalde c.q. nog te betalen kosten van derden (zoals reiskosten, koerierskosten, huur voor vergaderruimte, verschotten) worden separaat in rekening gebracht.
  8. In geval van niet-tijdige betaling (binnen 14 dagen) is Wikke Monster gerechtigd om de werkzaamheden, onder gelijktijdige kennisgeving aan de opdrachtgever, op te schorten.
  9. Wikke Monster past haar tarieven jaarlijks aan, o.m. volgens de inflatiecorrectie.
  10. Wikke Monster beschikt niet over een derdengeldrekening en neemt dus geen derdengeld aan.
  11. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Wikke Monster aanvaarde opdrachten, met inbegrip van eventuele vervolgopdrachten.
  12. Deze algemene voorwaarden zijn ook gemaakt voor al degenen die, al dan niet bij arbeidsovereenkomst, voor Wikke Monster werkzaam (zullen) zijn (geweest).
  13. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgevers en Wikke Monster is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan een bemiddelaar om samen tot een oplossing te komen.
  14. Voor op de advocatuur toepasselijke wet- en regelgeving zij verwezen naar http://regelgeving.advocatenorde.nl/.
  15. De Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden prevaleert boven enige vertaling daarvan.